Osman Şahin'in sesinden 18. Cüz I Mukabele

Mü'minun Suresi'ni, Nur Suresi'ni, Furkan Suresi'ni ihtiva eder.

18. CÜZDE HANGİ SURELER BULUNUR?

🔸 Kur'an-ı Kerim'in 18. cüzü, 341-348 sayfaları arasında Mü'minun Suresi'ni, 349-358 sayfaları arasında Nur Suresi'ni, 358-360 sayfaları arasında ise Furkan Suresi'ni ihtiva eder.

MÜ'MİNUN SURESİ

🔸 Kur'ân-ı Kerîm'in yirmi üçüncü suresi olan Mü'minun, Mekke dönemi sonlarında nazil olmuştur.

🔸 118 ayet olan sure ismini, ilk ayetteki müminler anlamına gelen "mü'minûn" kelimesinden almıştır.

🔸 Mushaftaki sıralamada yirmi üçüncü, iniş sırasına göre yetmiş dördüncü suredir. Enbiyâ Suresi'nden sonra, Secde Suresi'nden önce Mekke'de inmiştir.

🔸 Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu surede, mü'minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.

MÜ'MİNUN SURESİ'NDE VURGULANAN KONULAR

🔸 Mü'minun Suresi, inanların üstün niteliklerini konu edinen bir suredir.

🔸 Sure genel itibariyle üç bölümde ele alınmıştır. Surenin 1-11. ilk ayetlerinde cennete girecekerin vasıfları namaz ve zekât ibadetlerini yerine getirmek, emanete riayet etmek, faydasız söz ve davranışlardan sakınmak ve iffetlerini korumak şeklinde ifade edilmiştir.

🔸 Surenin 12-22. ayetlerinde ise insanın nasıl yaratıldığı, her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci ele alınmıştır:

"Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz;

" Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz."

" Ardından nutfeyi (döllenmiş yumurta) alakaya (rahimde asılıp beslenen embriyo) çeviriyor, alakayı şekilsiz et (görünümünde) yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz; nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir." (Mü'minûn Suresi - 12-14. ayetler)

🔸 Surenin ilk bölümünü oluşturan 23-53. ayetlerinde Hz. Nuh'tan başlayarak peygamberlerin verdiği hak mücadeleleri anlatılır. Peygamberlerin, kavimlerini doğru yola nasıl davet ettikleri kavimlerinin ise gerçeğe nasıl direndiği anlatılmıştır.

"Andolsun ki Nûh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim!" dedi, "Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka bir tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?"

" Kavminin inkâra sapmış ileri gelenleri dediler ki: "Bu adam, size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık." (Mü'minûn Suresi - 23-24. Ayetler)

🔸 Hz. Nuh kıssasından sonra devam eden ayetlerde Hz. Mûsâ ile Firavun mücadelesine kısaca temas edilmiştir. Firavun'un helak edildiği anlatıldıktan sonra özel bir yaratılışa tabi tutulan Hz. İsa zikredilmiştir.

🔸 Surenin ikinci bölümünde 54-98. ayetlerinde Peygamber Efendimiz dönemindeki inkarcılar konu edinilmiştir.

🔸 Bu ayetlerde mal ve evlat sahibi olan inkarcıların gaflette bulundukları dünya hayatına kapılıp gittikleri, ahiret hayatına inanmadıkları belirtilir.

"Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik, onlar ise kesinlikle yalancıdırlar."

🔸 Surenin üçünci bölümü 99-118. ayetlerinde inkar edenlerin ahirette karşılacakları azap anlatılmaktadır.

🔸 İnkarcıların dünyada müminlere karşı nasıl davrandılarsa aynı cezanın kendilerini beklediği belirtilmektedir.

🔸 Surenin son ayetlerinde tevhid inancına dikkat çekilir. Sure Resûlullah'a tavsiye edilen şu dua ile sona ermektedir: "Rabbim, affet, merhamet et! Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın"

NUR SURESİ

🔸 Benî Mustalik Gazvesi'nin ardından Medine döneminde inen Nur Suresi, 64 ayettir.

🔸 Sure adını Adını "nûr âyeti" diye bilinen ve Allah'ın gökleri ve yeryüzünü aydınlatan nurunu tasvir eden 35. âyetten alır.

"Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir." Nur Suresi - 35. ayet

🔸 Nur Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada yirmi dördüncü, iniş sırasına göre 102. sûredir.

NUR SURESİ'NDE VURGULANAN KONULAR

🔸Sure de başlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır.

🔸 Sure üç bölümde incelenmektedir. Birinci bölümde Cahiliye döneminden kalma zina eyleminden bahsedilmiştir.

🔸 11- 22. ayetlerde Hz. Âişe'ye yapılan zina isnadı konu edilmiş ve bunun "büyük bir iftira" olduğu belirtilmiştir. Bu iftira Medine İslâm toplumunun iç huzurunu bozmak, Müslümanlar arasında güven duygusunu sarsmak gibi amaçlar taşıyordu.

"Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve "Bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi?" Nur Suresi - 12. ayet

🔸 23- 34. ayetlerde Hz. Aişe'ye atılan bu iftiradan hareketle iffetli kadınlara zina iftirasında bulunanların dünyada ve âhirette lânete uğrayacakları ifade edilmiştir.

"İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve âhirette lânetlenmişlerdir, onlara büyük bir ceza vardır." Nur Suresi - 23. ayet

🔸 Sonraki ayetlerde ise başkasının evine girip çıkma adabı, mahrem olmayan kadın ve erkeklerin birbirlerine olan davranışları, aile ilişkileri, iffetin toplum hayatına hakim kılınması gibi konulardan bahsedilmiştir.

🔸 Surenin ikinci bölümünde 47-57. ayetlerde iman, küfür ve nifak konularına temas edilir. Münafıkların iki yüzlü davranışlarına temas edilir.

🔸 Surenin üçüncü bölümünde ise ev âdâbına temas edilmiş, yaşı ilerlemiş hanımlarla ilgili bazı hükümler açıklanmış ve müslümanların Hz. Peygamber'e karşı uymaları gereken edep kurallarına değinilmiştir.

"Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı (istirahata çekilirken) elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size âyetleri işte böyle açıklar, Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar." Nur Suresi - 58. ayet

FURKAN SURESİ

🔸Mekke döneminde inen Furkan Suresi, 77 ayettir.

🔸 Sure, adını ilk ayette geçen "elFurkân" kelimesinden almaktadır. Kur'an'ın isimlerinden biri olan Furkan, "hak ile batılı birbirinden ayıran" manasına gelmektedir.

🔸Mushaftaki sıralamada yirmi beşinci, iniş sırasına göre kırk ikinci suredir.

🔸Sure de temel konular olarak Hz.Peygamber'in tüm insanlığa gönderildiği, onun tebliğ sırasında karşılaştığı zorluklar ve şirkin kökünün kazınacağı, geçmiş ümmetlerin hayatlarından bazı örnekler de verilerek ele alınmaktadır.

🔸Sure, müşriklerin iddiaları ve iftiralarına cevaben Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu ortaya koymak üzere nâzil olmuştur.

FURKAN SURESİ'NDE VURGULANAN KONULAR

🔸18. cüzde Furkan Suresi'nin 1-20. ayetleri yer almaktadır.

🔸Furkan sûresi, Allah Teâlâ'nın yüceliğini, evrendeki hükümranlığının mutlaklığını vurgulayan âyetlerle başlar.

"Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir."

"O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır." Furkan Suresi, 1-2. ayetler

🔸Kur'an'da Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğu defalarca tekrar edilmesine rağmen inkar edenlerin ahirette nasıl bir akıbete uğrayacaklarından bahsedilir.

"İnkâr edenler, "Bu Kur'an, onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir" dediler; böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular."

"Yine dediler ki: "Bunlar, onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır!" Furkan Suresi, 4-5. ayetler

🔸Sonraki ayetlerde Peygamber Efendimiz'in beşeri vasıfları ön plana çıkarılarak, inkar edenlerin bunu bir kusurmuş gibi değerlendirmeleri eleştirilir.

"Dediler ki: "Bu nasıl peygamber! Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi?" Furkan Suresi, 7. ayet

🔸Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin bu iddialarına cevaben önceki peygamberlerin de aynı şekilde yiyip içen, çarşıda pazarda gezip dolaşan insanlardan seçilmiş olduğu hatırlatılır.

"Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki bakalım sabredecek misiniz! Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir." Furkan Suresi, 20. ayet

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Göğerenler
-->
Düşünce ve Hayat
-->
Divan
-->
Lugat
-->
Medeniyet Mirası
-->
Rahmet Elçisi
-->
Kendini Bilmek
-->
Asıl Mesele
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER