Osman Şahin'in sesinden 23. Cüz I Mukabele

23. cüz, Yasin suresinin 28-83. ayetlerini, Sâffât, Sâd suresini ve Zümer suresinin 1-32. ayetlerini ihtiva eder

23. CÜZDE HANGİ SURELER BULUNUR?

🔸 Kur'an-ı Kerim'in 23. cüzü, Yasin suresinin 28-83. ayetlerini, Sâffât, Sâd suresinin tamamını ve Zümer suresinin 1-32. ayetlerini ihtiva eder.

YASİN SURESİ

Yâsîn suresi, Mekke döneminde nazil oldu. 83 ayetten oluşan olan sure, adını ilk âyette geçen "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır.

🔸Surede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilir.

23. Cüz - Yasin suresinin 1-83. ayetleri

🔸Hz. Muhammed aleyhisselâmın hak peygamber olduğu ona indirilen Kur'an deliliyle desteklenerek açıklanır; başka peygamberlerin tevhid mücadelelerinden bir kesit verilerek bu uğurda büyük sıkıntılara katlanan Resûl-i Ekrem (sav) ve ona tâbi olanlar teselli edilir.

🔸Allah Teâlâ'nın birlik ve kudret delillerine ve evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çekilerek öldükten sonra dirilme gerçeği ve bunun sonuçları üzerinde durulur.

🔸 Yüce Allah'ın eşsiz kudret ve ilmine, ölüleri diriltmeye kadir olanın da, herkesin yapıp ettiklerini bilenin de yalnız O olduğuna vurgu yapar.

"Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz; aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz."

Yasin suresi 12. ayetin tefsiri

🔸 Kur'an'a yemin edilerek Hz. Muhammed'in (sav) sırât-ı müstakîm üzerinde bulunan peygamberlerden olduğu, Kur'an'ın da gafletten bir türlü kurtulamayan kitleleri uyarmak amacıyla Allah tarafından indirildiği ifade edilir.

🔸Gece ve gündüz arasındaki ahenge, kainattaki düzene, gemilerin denizde batmadan seyretmesine temas edilerek Allah'ın birliği ve yüceliğine dikkat çekilir.

SAFFAT SURESİ

Kur'an-ı Kerim'in 37. ayeti olan Saffat suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını ilk âyetin başındaki saf saf dizilenler anlamındaki "ve's-sâffât"tan alır.

🔸 Surede başlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût ve Yûnus Peygamberlerin kıssalarına yer verilir.

"Peygamberler tarihi"ne ulaşmak için tıklayın

🔸 Saffat suresinde Allah'ın birliği, âhiret hayatı, inkârcıların âhiretteki pişmanlıkları ve birbirlerini suçlamaları, ayrıca Cenab-ı Hakk'ın samimi kullarının cennetteki mutlu yaşayışları hakkında bilgi verilir.

🔸 Sure, genellikle Kur'an tilâveti ve duaların sonunda okunması âdet haline gelen ve "Sübhâne rabbike..." diye başlayıp "ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn" diye biten âyetlerle son bulur.

23. Cüz - Saffat suresinin 1-182. ayetleri

🔸Saffat suresine kâinatın düzeni ve yönetimiyle görevli olduğu düşünülen meleklere yemin edilerek başlar.

🔸 Bütün evrenin yaratıcısı ve geliştiricisinin bir ve tek olduğu belirtilir.

🔸 Surede, inkar ve zulümde birbiriyle yarışanların ahirette birbirlerini suçlayacakları,ancak hiçbir yarar sağlamayacağı çünkü hakkı tebliğ eden son peygambere ve tevhid ilkesine karşı büyüklük tasladıkları bildirilir.

🔸 Hz. Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Hârûn, İlyâs, Lût ve Yûnus konu edinilir. Bunlardan İbrâhim ve İlyâs'ın tevhid mücadelesinden kesitler verilir.

Kur'an'da geçen kıssalar

🔸Sûrenin son üç âyetinde Allah'ın yüceliği vurgulanmış, elçilerine selâm okunmuş ve âlemlerin rabbine övgüde bulunulmuştur.

" Mutlak izzet sahibi olan rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selâm olsun! Ve âlemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun."

Saffat suresi 180-182. ayetlerin tefsiri

SAD SURESİ

Kur'an-ı Kerim'in 38. ayeti olan Sad suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını ise birinci âyetteki "Sâd" harfinden almıştır.

🔸88 âyet olan Sad suresi, Allah'ın birliği, müşriklerin inkârları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları, Davûd, Süleyman, Eyyüp, İbrahim, İshak, İsmail, el-Yesa' ve Zülkifl Peygamberlerin kıssaları, Davûd Peygamberin hakemliği ve Hz. Peygamberin temel görevi konu edilmektedir.

Hz. Elyesa kimdir? Hz. Elyesa'nın kabri nerededir?

🔸 Sure Kur'an üzerine yeminle başlar ve Hz. Muhammed'in (sav) peygamberliğini inkâr eden müşriklerin iddiaları reddedilir. Önceki peygamberlere karşı benzer tavırlar sergileyenlerin âkıbetleri hatırlatılarak Peygamber Efendimize (sav) sabır tavsiye edilir.

23. Cüz - Sad suresinin 1-88. ayetleri

🔸 Sad suresi, İslam inancının üç esasını teşkil eden tevhid, nübüvvet ve âhiret ilkeleri ekseninde hidayete davet konularını ele alır.

🔸 Kur'an'ın önemine dikkat çekerek başlayan Sad suresinde inkarcıların ilâhî kudret, irade ve hikmete müdahale niteliği taşıyan tutumları eleştirilir.

🔸 Evrenin amaçsız yaratılmadığı, yeryüzünde bozgunculuk yapan ve günaha batanların mümin, salih ve takvâ sahibi kimselerle Allah nezdinde bir tutulmayacağı bildirilir.

ZÜMER SURESİ

Kur'an-ı Kerim'in otuz dokuzuncu suresi olan Zümer, Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını 71 ve 73. âyetlerinde geçen, "âhirette kâfir ve müminlerin oluşturduğu topluluklar" anlamındaki "zümer" kelimesinden almıştır.

🔸 Surede göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller, mü'minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilir. Kullar, ölüm gelip çatmadan Allah'a yönelmeye çağrılır.

İslam ile şereflenen ilk kral: Necaşi Asheme

🔸Zümer suresinde hiçbir şeyin Allah'a ortak ve denk tutulamayacağı, O'nun mutlak ve eşsiz yaratıcı olduğu, bu sebeple insanın her durumda O'na yönelip bağlanması gerektiği belirtilir.

🔸 Zümer suresindeki ayetlerde Allah'ın rahmetinden ümit kesilmesinin doğru olmadığı buyrulur. Çünkü Allah'ın, dönüş yapıp kendisine yönelenlerin bütün günahlarını bağışlayacağı müjdelenir.

🔸İnsanlar, âhiret azabıyla yüz yüze gelmeden önce, fırsat eldeyken inançlarını ve yaşayışlarını düzeltmeye çağırılmaktadır.

MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele şu şekilde okunmalıdır:

🔸 Okumaya başlamadan önce ağız misvakla temizlenmeli.

🔸 Mescit veya bir başka temiz yerde okunmalı.

🔸 Kıbleye yönelmeli.

🔸 Allah Teâla'nın Nahl suresinin 98'inci ayetinde buyurduğu üzere "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" sözünden hareketle Kur'an okumaya başlarken euzü besmele çekilmelidir.

🔸 Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekilmelidir.

🔸 Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmelidir.

🔸 Sesi güzelleştirmek ve Kur'an-ı Kerim'i tane tane okumak gerekir. Aceleci davranmamak ve med kaidelerine uymak gerekir.

KUR'AN-I KERİM HATİMLİ MEAL DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, aynı zamanda Kur'an'ın da emridir. Cenâb-ı Hak, Araf suresinin 204'üncü ayetinde "Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız" buyurur.

MUKABELE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Peygamber Efendimize (sav) 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık 23 yıl devam etti.

🔸 Peygamberimizle (sav) Cebrail, her yıl Ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okudular. Önce Cebrail okur Peygamberimiz (sav) dinlerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi.

🔸 Bu durum Peygamberimizin (sav) vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasının önüne geçildi. Peygamberimizin (sav) bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.

PEYGAMBERİMİZ KUR'AN'I BAŞKASINDAN DİNLEMEYİ SEVERDİ

Peygamber Efendimiz (sav), Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severdi. Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı.

🔸 Bir hadiste, Allah'ın evlerinden birinde O'nun kitabını okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacağı, onları meleklerin kuşatacağı ve Allah Teâlâ'nın o mecliste yer alanları kendi nezdinde bulunanlara bildireceği kaydedilir.

Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî

İbn-i Mes'ud (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) bana hitaben: "Bana Kur'ân oku!" buyurdu. Ben "Ya Resûlallah! Kur'ân sana indirildiği halde, sana Kur'ân'ı ben mi okuyacağım?" dedim. Allah Resulü (sav) "Ben Kur'an'ı kendimden başka birisinden dinlemeyi hakikaten severim" buyurdu. Bunun üzerine, Resul-i Ekrem'e (sav) Nisâ suresinden okumaya başladım.

Nihayet "Her ümmetten birer şâhit getirdiğimiz ve ey Muhammed, onların üzerlerine de seni şâhit olarak getirdiğimiz zaman onların hâli nice olur?" ayetine geldiğimde, Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav) "Şimdilik yeter!" buyurdu. Dönüp baktığımda, bir de ne göreyim, Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) iki gözünden yaşlar akıyordu.

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Bilim ve Ötesi
-->
Şiir Vakti
-->
Divan
-->
Bayram Sohbetleri
-->
Doğudan Batıya Tarih
-->
Kendini Bilmek
-->
Kameraman Gözüyle
-->
Lugat
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER